روغن های شترمرغ

روغن شترمرغ prolife 
Prolife بر اين عقيده است که روغن شترمرغ مرغوب محصولي است که ساختار روغن که همانا اسيدهاي چرب غير اشباع و ويتامين هاي موجود ...