آخرین مقاله

تاریخچه شتر مرغ :

مقدمه :
شتر مرغ بزرگ ترين پرنده روي زمين و از خانواده پرندگان فاقد استخوان هاي پروازي مي باشد که به علت شيوه استخوان بندي، بدن بزرگ وبالهاي کوچک توانايي پرواز ندارند.
زادگاه اصلي شتر مرغ صحراهاي خشک و بي آب و علف آفريقا، شبه جزيره عربستان، مصر و يونان است. ولي در عصر حاضر در آفريقاي جنوبي، تانزانيا، سومالي، استراليا، نيوزلند، اروپا، آسيا، آمريکاي شمالي و جنوبي مشاهده مي گردند.
بررسي هاي فسيل شناسي نشان مي دهد که شتر مرغ در شمال ايران نيز مي زيسته است.
انواع پرندگان متعلق به خانواده شتر مرغ شامل ...